Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Bí thư Đảng ủy phường:

- Số điện thoại: 0978.058.999

- Email: nguyenhaian@kontum.gov.vn

2. Chủ tịch UBND phường:

- Số điện thoại: 0964.000.070

- Email: Giangktvn@gmail.com

3. Trưởng Công an phường:

- Số điện thoại: 0963.033.039

- Email: haicatp7077@gmail.com

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý tổ chức, cá nhân!