ỦY BAN NHÂN DÂN                   PHƯỜNG QUYẾT THẮNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   Phường Quyết Thắng, ngày 06  ...